• بنر

اخبار ویژه

مسابقه اینستاگرامی #قرآن_مرا_تغییر_داد برگزار می‌شود

مسابقه اینستاگرامی #قرآن_مرا_تغییر_داد برگزار می‌شود

16 دی 1399

این مسابقه در قالب پستی با محتوای فایل تصویری از خاطره «مک مک‌کینی» یک تفنگدار آمریکایی است که به حدی از اسلام و مسلمانان متنفر بود که قصد داشت با بمبی دست‌ساز، یک مرکز اسلامی را منفجر کند. اما در نهایت با مراجعه به این مرکز و مطالعه قرآن، مسلمان می‌شود.  

انا لله و انا الیه راجعون

22 دی 1399

  خبر درگذشت ناباورانه همکار گرامی سرکار خانم فریده میقانی مسئول جامعه القرآن الکریم فاضل آباد گلستان موجب اندوه فراوان گردید.

نتایج المپیاد راسخون 10 جزء سال 98 اصفهان شعبه فاطمه الزهراء (س) (یکساله و دوساله)

 

نام نام خانوادگی استان شعبه نمره شفاهی درصد حفظ کتبی درصد مفاهیم کتبی نمره کل رتبه
ع. رضوی اصفهان فاطمه الزهراء(س) 99.75 45 50 64.92 اول
ف. ابوطالبی اصفهان فاطمه الزهراء(س) 99.375 45 45 63.13 دوم
ع. جبارزارع اصفهان فاطمه الزهراء(س) 99.375 40 45 61.46 سوم مشترک
ز. عرب اصفهانی اصفهان فاطمه الزهراء(س) 98.375 45 50 64.46 سوم مشترک
ف. افشاری اصفهان فاطمه الزهراء(س) 98.125 45 45 62.71 چهارم
م. فهیم اصفهان فاطمه الزهراء(س) 97.875 40 50 62.63 پنجم
م. اسماعیلی اصفهان فاطمه الزهراء(س) 98.125 40 45 61.04 ششم
ف. صادقی اصفهان فاطمه الزهراء(س) 98.75 45 30 57.92 هفتم
ف. مرادی اصفهان فاطمه الزهراء(س) 96.5 45 50 63.83 هشتم
ک. بهزادنیا اصفهان فاطمه الزهراء(س) 98 45 35 59.33 نهم مشترک
ز. مرتضوی اصفهان فاطمه الزهراء(س) 96.875 45 45 62.29 نهم مشترک
م. تاجمیرریاحی اصفهان فاطمه الزهراء(س) 96.125 45 45 62.04 دهم
ف. مرتضوی اصفهان فاطمه الزهراء(س) 95.25 45 45 61.75 یازدهم
م. بک صحرایی اصفهان فاطمه الزهراء(س) 95.625 35 45 58.54 دوازدهم
ز. اسحاقیان اصفهان فاطمه الزهراء(س) 94.25 40 45 59.75 سیزدهم
ز. یاردیار اصفهان فاطمه الزهراء(س) 94.625 40 35 56.54 چهاردهم
م. زنجیریان اصفهان فاطمه الزهراء(س) 92.625 45 45 60.88 پانزدهم
ف. انصاری تبار اصفهان فاطمه الزهراء(س) 91.625 45 45 60.54 شانزدهم
ف. فتاح پور اصفهان فاطمه الزهراء(س) 91.375 45 45 60.46 هفدهم
س. عقیلی اصفهان فاطمه الزهراء(س) 92.125 35 45 57.38 هیجدهم
ز. سخاوتی اصفهان فاطمه الزهراء(س) 90.875 40 50 60.29 نوزدهم مشترک
ز. رجایی اصفهان فاطمه الزهراء(س) 91.875 35 45 57.29 نوزدهم مشترک
م. صرامی اصفهان فاطمه الزهراء(س) 90.375 40 50 60.13 بیستم مشترک
ف. باقری(محمدرضا) اصفهان فاطمه الزهراء(س) 90.375 40 50 60.13 بیستم مشترک
ه. بابایی اصفهان فاطمه الزهراء(س) 89.5 40 50 59.83 بیست ویک
ف. نقایی اصفهان فاطمه الزهراء(س) 91.125 35 25 50.38 بیست ودوم
ع. هاشمی اصفهان فاطمه الزهراء(س) 92.25 35 15 47.42 بیست وسوم
ف. سیدصالحی اصفهان فاطمه الزهراء(س) 88.375 30 50 56.13 بیست وچهارم
م. زارعی اصفهان فاطمه الزهراء(س) 89.375 40 30 53.13 بیست وچهارم
ع. نصراصفهانی اصفهان فاطمه الزهراء(س) 87.75 35 50 57.58 بیست وپنجم
ف. حیدری اصفهان فاطمه الزهراء(س) 87.25 40 50 59.08 بیست وپنجم
م. حسن پور اصفهان فاطمه الزهراء(س) 86.625 45 25 52.21 بیست وششم
س. موسوی اصفهان فاطمه الزهراء(س) 85.75 30 45 53.58 بیست وهفتم
م. امامی اصفهان فاطمه الزهراء(س) 85.5 30 45 53.50 بیست وهشتم
ن. یقین اصفهان فاطمه الزهراء(س) 87.125 30 20 45.71 بیست ونهم مشترک
ز. صفرزاده اصفهان فاطمه الزهراء(س) 84.25 40 40 54.75 بیست ونهم مشترک
ش. رمضانپور اصفهان فاطمه الزهراء(س) 78.875 45 50 57.96 سی ام
ز. عابدی اصفهان فاطمه الزهراء(س) 79.5 35 45 53.17 سی ویکم
ف. حیدری اصفهان فاطمه الزهراء(س) 80 35 35 50.00 سی ودوم
ن. زارعی اصفهان فاطمه الزهراء(س) 78.625 35 40 51.21 سی وسه
ز. اسماعیلی اصفهان فاطمه الزهراء(س) 76 45 50 57.00 سی وچهار
ز. علیزاده اصفهان فاطمه الزهراء(س) 75.875 40 45 53.63 سی وپنجم مشترک
ز. بهدادکیا اصفهان فاطمه الزهراء(س) 79.875 25 20 41.63 سی وپنجم مشترک
ز. کاظمی اصفهان فاطمه الزهراء(س) 75.875 35 50 53.63 سی وپنجم  مشترک
ز. واعظ دلیلی اصفهان فاطمه الزهراء(س) 75 30 30 45.00 سی وششم 
ت. جان نثاری اصفهان فاطمه الزهراء(س) 71.375 35 45 50.46 سی وهفتم
ف. پورخلفی اصفهان فاطمه الزهراء(س) 70.625 25 50 48.54 سی وهشتم
ع. جمشیدی اصفهان فاطمه الزهراء(س) 70.125 40 20 43.38 سی ونهم
ف. سپاهی اصفهان فاطمه الزهراء(س) 55.625 45 45 48.54 چهلم
ف. فروتن اصفهان فاطمه الزهراء(س) 56.375 35 45 45.46 چهل ویکم
ن. هاشمی اصفهان فاطمه الزهراء(س) 45 40 50 45.00 چهل ودوم
ف. خالقی اصفهان فاطمه الزهراء(س) 45.375 25 30 33.46 چهل وسوم
س. سلیم پور اصفهان فاطمه الزهراء(س) 43.125 20 35 32.71 چهل وچهارم
م. نریمانی اصفهان فاطمه الزهراء(س) 40.875 35 40 38.63 چهل وپنجم

 

نتایج المپیاد حفظ دوساله سال 98 اصفهان شعبه فاطمه الزهراء (س)

 

نام نام خانوادگی استان شعبه نمره شفاهی درصد حفظ کتبی درصد مفاهیم کتبی نمره کل رتبه
ح. نصیری اصفهان فاطمه الزهراء(س) 99.75 45 50 64.92 اول
ف. محمدزاده اصفهان فاطمه الزهراء(س) 99.375 45 45 63.13 دوم
ن. حیدری اصفهان فاطمه الزهراء(س) 99.375 40 45 61.46 سوم مشترک
ح. احسانی اصفهان فاطمه الزهراء(س) 98.375 45 50 64.46 سوم مشترک
ف. حوازاده اصفهان فاطمه الزهراء(س) 98.125 45 45 62.71 چهارم
ن. جوانی اصفهان فاطمه الزهراء(س) 97.875 40 50 62.63 پنجم
ف. شهرباف اصفهان فاطمه الزهراء(س) 98.125 40 45 61.04 ششم
م. سادات واعظ اصفهان فاطمه الزهراء(س) 98.75 45 30 57.92 هفتم
ز.سادات اعتصامی اصفهان فاطمه الزهراء(س) 96.5 45 50 63.83 هشتم
ع. عبدلی اصفهان فاطمه الزهراء(س) 98 45 35 59.33 نهم مشترک

مطلب آموزشی روز

غزوه خندق (اراده الهی)

نزول آیه 12 از سوره احزاب:
گفته شده است که سبب نزول این آیه، گفته منافقین در کتمان معجزه رسول خدا (ص) به هنگام حفر خندق بوده است. تفصیل ماجرا چنین است: وقتی مسلمین مشغول کندن گودال بودند ناگهان به سنگ سختی بر می خورند که تیشه ها را شکسته و بیل ها را کج می کند. مشکل پیش آمده را به پیامبر (ص) گزارش می دهند؛

ادامه مطلب...

حفظ قرآن کریم

اهمیت حفظ قرآن کریم (بخش دوم)

قاريان و حافظان قرآن نزد پيامبراسلام (ص ) و اميرمؤمنان (ع )جايگاهى والا داشتند و مورد احترام و تـشويق مادى و معنوى آن بزرگان قرار مى گرفتند.
بخشى از سيره ى آنان دراين زمينه چنين است :

1 - بخشش مجازات حافظان  

در روزگار حضرت رسول (ص ) و حضرت امیر المومنین  (ع ), دانستن فنون قرائت و حفظ قرآن به تخفيف مجازات يا بخشش آن مـى انـجـامـيـد, براى مثال مردى نزد حضرت على بن ابی طالب (ع ) آمد وبه دزدى اعتراف كرد.
حضرت پرسيد: آيا چيزى ازقرآن مى دانى ؟ پاسخ داد: آرى , سوره ى بقره را به خاطر سپرده ام .
حضرت فرمود: در مقابل اين سوره دستت رابه خودت بخشيدم و قطع نمى كنم .

ادامه مطلب...

نور علی نور

عن الفضیل بن یسار عن ابی عبدالله (علیه السلام ) قال سمعته یقول : ان الذین یعالج القرآن و یحفظه بمشقه منه و قله حفظ له اجران
** از فضیل بن یسار نقل شده که گفت: شنیدم امام صادق (علیه السلام) می فرمود: همانا کسی که با قرآن همدم است و آن را با مشقت و کمی حافظه حفظ می کند دو اجر دارد**
ترجمه اصول کافی- ج 6  ص 407

aparat
robot
telegram
bale
eitaa
tartil
soroush
 کلیه حقوق سایت محفوظ است.
طراحی و پشتیبانی: باسط وب